Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng,đạo đức,lối sống cho Thanh thiếu niên (2016-2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐĂKNÔNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTNT ĐĂKR’LẤP                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Số: 16/KH-DTNT                                           Đăkr’Lấp, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường  giáo dục  lý  tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”

 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”;

Thực hiện kế hoạch  số 470 /KH-UBND ngày 30/10/2015 của ủy Ban Nhân dân tỉnh ĐăkNông về Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”;

Thực hiện Kế hoạch số 115; 124 /KH-SGD&ĐT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh ĐăkNông về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”;       Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của ngành Giáo dục Và Đào tạo tỉnh ĐăkNông năm 2016;

Trường Phổ thông dân tộc nội trú ĐăkR’Lấp, lập Kế hoạch thực hiện “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
 2. Mục tiêu

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh phải được tổ chức thực hiện thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả đối với học sinh, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường, gắn việc “dạy chữ” song song với “dạy người” theo mô hình trường chuyên biệt “phổ thông-dân tộc –Nội trú”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên và học sinh

 1. Chỉ tiêu

100% học sinh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống học tập-sinh hoạt tại trường;

100% học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký và làm theo 1 đến 2 phần việc cụ thể; 100% học sinh hát Quốc ca khi chào cờ và tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng lễ tục văn hóa bản địa ( theo Thành phần dân tộc) đã được đưa vào trường học;

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học giữa giáo viên – giáo viên; giáo viên – học sinh; học sinh – học sinh; giáo dục học sinh thực hiện văn hóa cộng đồng, tập thể khi thực hiện các hoạt động tập trung và nơi công cộng, thực hiện các quy định về trật tự ATGT, sống nhân ái vì cộng đồng;

Thực hiện tốt và có hiệu quả thực chất việc xây dựng công trình vườn hoa, cây cảnh do Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên phát động;

Chỉnh trang, tu sửa và đưa phòng truyền thống đảm bảo phục vụ công tác giáo dục truyền thống tại đơn vị;

Tổ chức cho 100% Đoàn viên; Đội viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động tập thể;

 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          1Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên; Thiếu niên và các văn bản Luật có liên quan đến học sinh tại trường Phổ thông dân tộc.

Lồng  ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; Tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông,  giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh” đầu khóa, cuối khóa, lồng ghép giáo dục đạo đức vào đầu năm học và cuộc vận động “Học sinh gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc …

Tổ chức đoàn thể như: Tổ Quản lý nội trú; Giáo viên chủ nhiệm; Đoàn thanh niên; đội thiếu niên,  có trách nhiệm  thường xuyên cập nhật đưa tin bài về những tấm gương người tốt, việc tốt, những nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên Website của trường theo địa chỉ: www.dtntdakrlap.

 1. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên.

Công tác giáo dục kỹ năng sống (biết xử lý hoặc thích ứng với tình huống) tiếp tục được triển khai thường xuyên qua việc lồng ghép trong các tiết học chính khoá và ngoại khoá, đặc biệt trong các giờ sinh hoạt tập thể do tổ QLNT; đoàn; đội thiếu niên; ban văn thể tổ chức, trang website của trường dân tộc nội trú ĐăkR’Lấp, Báo đoàn thanh niên; đội thiếu niên; Thành lập các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong học sinh, bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong các hoạt động của đoàn thanh niên; đội thiếu niên. Trên cơ sở tổ quản lý nội trú thành lập bộ phận tư vấn tâm lý trong nhà trường gồm giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt; Triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành nơi giáo dục rèn luyện học sinh chuyên biệt đặc thù nội trú, rèn luyện cán bộ, giáo viên, nhân viên  mục tiêu: Thầy cô là cha mẹ- học sinh là con em.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, quy định việc học sinh tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh môi trường theo tinh thần Sạch sẽ-gọn gàng- ngăn nắp; và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các buổi Lễ chào cờ, tiến hành tổ chức và duy trì việc tập thể dục: buổi sáng giữa giờ, bài tập võ cổ truyền, các hoạt động thể thao thể dục cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, chú trọng lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong các hoạt động ngoại khóa; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương huyện ĐăkR’lấp trong nhà trường.

 1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn – Đội

Triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách hiện hành dành cho học sinh tại trường DTNT và các hoạt động hỗ trợ khác;

Tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên, thiếu niên bám sát nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng thời điểm;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh như sinh hoạt tập thể cộng đồng do Tổ quản lý nội trú; đoàn thanh niên; đôi thiếu niên thực hiện;

 1. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên trong nhà trường

Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên: Tổ quản lý; giáo viên chủ nhiệm bộ phận văn phòng: y tế; cấp dưỡng trong việc phụ trách công tác nuôi dưỡng  học sinh nội trú.

Tổ chức cho các cán bộ Đoàn-Đội, tham gia các lớp tập huấn về công tác chuyên trách, kỷ năng hoạt động phong trào. Đây là đội ngũ nòng cốt, là cán bộ hạt nhân, phổ biến tới các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường về việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đoàn viên, đội viên  thanh thiếu niên cơ sở.

5.Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh thanh niên, thiếu niên  

Tổ chức các diễn đàn, tham quan, trao đổi, giao lưu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể khác để cùng tìm nguyên nhân, giải pháp có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh;

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể với thế mạnh của từng ngành, các tổ chức xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh . Đặc biệt là phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn, Đội trong các nhà trường để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tình hình mới; đồng thời, hướng học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Tăng cường đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, có nhiều hình thức biện pháp truyền thông sâu rộng trong học sinh, và phụ huynh học sinh về giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. Hàng năm có điều chỉnh các qui định phù hợp với các văn bản pháp qui để phối hợp cha mẹ học sinh tổ chức ký cam kết phối hợp, thực hiện các yêu cầu gắn với truyền thống nhà trường, hình thành bộ qui tắc ứng xử, xử lý các tình huống thường gặp nhằm giáo dục ý thức tự giác chấp hành các nội qui về nội vụ ….Thành lập  câu lạc bộ tư vấn học đường để học sinh có điều kiện, môi trường trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những vấn đề khó khăn cần có sự tư vấn tâm lý cho học sinh kịp thời

6 .Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Tham mưu với Sở GD & ĐT Đăk Nông tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc học tập. Sinh hoạt ăn ở; tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng các sân tập, bể bơi, trang thiết bị..trong nhà trường.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM HỌC.GIAI ĐOẠN (2016-2020)

 1. Năm học 2015-2016
 2. Mục tiêu

Hoàn thiện phương châm và quan điểm giáo dục của đơn vị “Rèn đức; luyện tài”.

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD & ĐT tỉnh ĐăkNông về công tác HSSV tại công văn số: 1624 /SGD ĐT-CTHSSV ngày 29/9/2015;

Duy trì các nề nếp theo qui định đã có, nâng lên thành ý thức tự giác chấp hành nề nếp nội qui trong CBVC và học sinh.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ,  tăng cường công tác rèn luyện kỹ năng sống cần thiết trong học sinh nhà trường.

 1. Nhiệm vụ

Xây dựng nề nếp gắn với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và cải cách hành chính ” bằng các công việc cụ thể, thường ngày theo các tiêu chí của “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” .

Xây dựng và bổ sung qui định về kiểm tra, đánh giá các lĩnh vực công tác đặc biệt là gắn với “Vai trò – Trách nhiệm” của GVCN và BCH đoàn; Tổng phụ trách đội; Tổ quản lý nội trú trường trong công tác xây dựng và duy trì nề nếp đạo đức học sinh.

Triển khai hoạt động:  lễ hội dân tộc bản địa, phát huy giữ gìn nếp sống văn hóa dân tộc bản địa lành mạnh; hoạt động của CLB: cồng chiêng; văn nghệ -thể thao.

Đưa công tác giáo dục đạo đức học sinh triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng giáo dục cùng tham gia để phấn đấu trong năm học không có học sinh vi phạm pháp luật, ATGT, xích mích, đánh nhau…..

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp  Công an huyện và nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, trật tự ATGT, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường…

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Xếp loại đạo đức cuối năm: Tốt 85%; Khá 10%; TB: 0,5%; Yếu 0%. – Không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy) .

 1. Năm học 2016-2017
 2. Mục tiêu

Duy trì các nề nếp theo qui định đã có, nâng lên thành ý thức tự giác chấp hành nề nếp nội qui trong CBVC và học sinh.

Thực hiện tốt việc hát Quốc ca khi chào cờ Tổ quốc, văn hóa- văn minh nội trú được thực hiện tốt trong trường, thực hiện ATGT, bảo vệ môi trường.

Phối hợp với xã đoàn, Huyện đoàn tổ chức hoạt động hè cho học sinh gắn với các hoạt động xã hội.

Ổn định các tỷ lệ trong thời gian qua, nâng mức học sinh đạt hạnh kiểm Khá – Tốt.

 1. Nhiệm vụ

Hoàn thiện và ban hành các qui chế về đánh giá, xếp loại, hướng dẫn thực hiện một số mặt hoạt  động về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn; Qui định về công tác của Tổ hành chính, công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất trường học năm học 2016-2017.

Thực hiện nghiêm túc hoạt động lễ hội trong hoạt động văn hóa đối với học sinh nội trú, duy trì hoạt động của CLB hiện có.

Đưa công tác giáo dục đạo đức học sinh triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng giáo dục cùng tham gia để phấn đấu trong năm học.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm;

Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, đặc biệt coi trong mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội (phối hợp tốt với Công an Xã, Huyện trong công tác giáo dục, tuyên truyền, xử lý vi phạm…).

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Xếp loại đạo đức cuối năm: Tốt 85 %; Khá 10 %; TB 0,5%; Yếu 0%.

-Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, không có học sinh vi phạm pháp luật, cơ bản không có bạo lực học đường.

 1. Năm học 2017-2018
 2. Mục tiêu

Duy trì các nề nếp theo qui định đã có.

Các mục tiêu kế hoạch đã được học sinh thực hiện bước đầu trở thành thói quen tốt, chuyển dần sang tự giác, nâng cao năng lực thích ứng, tính tự chủ của học sinh.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ, tăng cường công tác rèn luyện kỹ năng sống cần thiết trong học sinh nhà trường.

Tổ chức tốt hoạt động hè cho học sinh gắn với tham gia hoạt động xã hội thôn ( bon ) trong kỳ nghỉ hè

 1. Nhiệm vụ

Tiếp tục cải tiến, bổ sung qui định về kiểm tra, đánh giá các lĩnh vực công tác đặc biệt là gắn với “Vai trò – Trách nhiệm” của tổ Quản lý nội trú, GVCN và BCH đoàn trường; Tổng phụ trách đội  trong công tác xây dựng và duy trì nề nếp đạo đức học sinh;

Duy trì công tác giáo dục đạo đức học sinh triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng giáo dục cùng tham gia để phấn đấu trong năm học.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, đặc biệt coi trong mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Xếp loại đạo đức cuối năm: Tốt 85%; Khá 11 %; TB 0,4 %; Yếu 0 %.

Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, không có học sinh vi phạm pháp luật, cơ bản không có bạo lực học đường.

 1. Năm học 2018-2019
 2. Mục tiêu

Các mục tiêu kế hoạch đã được học sinh thực hiện và trở thành thói quen tốt, chuyển dần sang tự giác, nâng cao năng lực thích ứng, tính tự chủ của học sinh.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ, tăng cường công tác rèn luyện kỹ năng sống cần thiết trong học sinh nhà trường.

Hoạt động hè cho học sinh gắn với tham gia hoạt động xã hội

Ổn định các tỷ lệ trong thời gian qua, nâng mức học sinh đạt hạnh kiểm Khá – Tốt phấn đầu học sinh trung bình ít.

b.Nhiệm vụ

Tiếp tục điều chỉnh các qui chế về đánh giá, xếp loại, hướng dẫn thực hiện một số mặt hoặt động về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn; Qui định về công tác của Tổ hành chính, công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, trật tự ATGT.

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Xếp loại đạo đức cuối năm: Tốt 86%; Khá 12%; TB 0,2 %; Yếu 0 %.

Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, không có học sinh vi phạm pháp luật, cơ bản không có bạo lực học đường.

 1. Năm học 2019-2020
 2. Mục tiêu

Việc hát Quốc ca khi chào cờ Tổ quốc,xây dựng nếp sống văn minh-văn hóa trong nhà trường đối với học sinh nội  trú  và thực hiện ATGT, bảo vệ môi trường đã trở thành một thói quen tốt của mỗi học sinh.

Học sinh có văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ tốt, công tác rèn luyện kỹ năng sống được thực hiện tốt;

Hoạt động hè cho học sinh gắn với tham gia hoạt động xã hội đã thực sự trở thành nề nếp, gắn với việc tham gia hoạt động xã hội tại thôn (bon)

Ổn định các tỷ lệ trong thời gian qua, nâng mức học sinh đạt hạnh kiểm Khá – Tốt.

 1. Nhiệm vụ

Ban hành các qui chế về đánh giá, xếp loại, hướng dẫn thực hiện một số mặt hoặt Tổ hành chính, công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020;

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm;

Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo và sơ kết, tổng kết theo kế hoạch. Đánh giá kết qủa thực hiện, rút kinh nghiệm tổng thể 5 năm.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, trật tự ATGT.

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

Xếp loại đạo đức cuối năm: Tốt 90%; Khá 10%; TB 00%; Yếu 0 %

Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, không có học sinh vi phạm pháp luật, cơ bản không có bạo lực học đường.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban giám hiệu

Triển khai kế hoạch trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng; các Phó hiệu trưởng  để  cụ thể hóa kế hoạch hoạt động đến tổ chức đoàn thể theo phân kỳ năm học từ 2016-2020.

Phân công nhiệm vụ rõ ràng đến các bộ phận, các tổ chức chính trị, xã hội tại cơ quan trong đó vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, GVCN, bảo vệ, trong tuyên truyền, vận động và thực hiện.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, Hội Cha mẹ học sinh, địa phương, nhằm thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra.

 1. Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Đội TN; Tổ Quản lý nội trú

BCH Công đoàn tuyên truyền nội dung các kế hoạch cho toàn thể công đoàn viên nắm bắt được và thực hiện.

BCH Đoàn trường; đội thiếu niên; Tổ quản lý nội trú: xây dựng kế hoạch hoạch cụ thể cho từng năm học, các hoạt động đoàn; đội; sinh hoạt nội trú, phải bám sát kế hoạch giáo dục của nhà trường, tuyên truyền và phổ biến tới các chi đoàn, các đoàn viên, các chi đội và liên chi đội, lồng ghép tuyên truyền thông qua giờ chào cờ, hoạt động tập thể, sinh hoạt lớp.

Thường  xuyên  đưa nội dung phổ biến pháp luật và nội dung các kế hoạch vào các kỳ sinh hoạt của Đoàn; đội. tổ quản lý nội trú để tuyên truyền, vận động đoàn viên, đội viên ,học sinh Tiếp tục xây dựng, thực hiện tốt mô hình : trường học là nhà –Thầy cô là cha mẹ- học sinh là con em, thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo đảm an ninh trật tự, nếp sống văn hóa cộng đồng tại trường, lớp, ký túc xá, nhà ăn…

QLNT, đoàn thành lập và duy trì tổ xung kích,tham gia công tác trực, đặc biệt là đầu, cuối buổi học nhắc nhở, chấn chỉnh nề nếp học sinh. Phân công cán bộ: QLNT; Đoàn; Đội, phát hiện các vi phạm của học sinh nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong sinh hoạt, học tập tại trường, không để sai phạm kéo dài, lây lan thói hư tật xấu trong cộng đồng, tập thể học sinh.

Tổng hợp báo cáo vào cuối tuần, cuối tháng về tình hình thực hiện nội quy, quy định trong học sinh.

 1. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

Tuyên truyền về nội dung kế hoạch tới học sinh, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các giờ học có nội dung liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh nề nếp học sinh vào đầu giờ học.

GVCN thường xuyên gần gũi, quan tâm, động viên học sinh tích cực tu dưỡng và học tập, quán triệt và yêu cầu học sinh thực hiện tốt các quy định, tham gia tích cực các buổi sinh hoạt lớp; Sinh hoạt Thường xuyên; định kỳ; sinh hoạt tập thể.

4.Chế độ báo cáo, sơ kết và tổng kết kế hoạch

4.1.Đối với các đoàn thể, bộ phận có trách nhiệm;

Xây dựng kế hoạch thực hiện, lưu hồ sơ quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nộp báo báo sơ kết trước ngày 30 tháng 9 hàng năm

Nộp báo cáo tổng kết giai đoạn 5 năm trước ngày 30 tháng 9

4.2 Đối với nhà trường

-Thư ký hội đồng, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết năm học từ các bộ phận đoàn thể gửi về nhà trường vào 01/10 hàng năm

-Tổng hợp giai đoạn 2016-2020  gửi về nhà trường  trước ngày 01/10 hàng năm

-Nhà trường lập báo cáo chi tiết gửi về phòng Giáo dục trung học hàng năm trước ngày 31/10 và báo cáo tổng hợp giai đoạn 2016-2020.

5.Kinh phí thực hiện

-Kinh phí thực hiện kế hoạch từ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm.

Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác ( nếu có)

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án Tăng cường giáo dục lý  tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn: 2015 – 2020, của đơn vị trường Phổ thông dân tộc nội trú ĐăkR’Lấp.

Trường phổ thông dân tộc nội trú ĐăkR’Lấp, yêu cầu các tổ chức, đoàn thể nghiêm túc xây dựng kế hoạch, nội dung biện pháp cụ thể để thực hiện

Định kỳ báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch tại bộ phận đoàn thể.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GDTrH sở (báo cáo);

-Hiệu trưởng-P.Hiệu trưởng( Chỉ đạo);

-Tổ QLNT-Đoàn- đội ( thực hiện);                                                       Trần Văn

-GV;NV ( thực hiện);