Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động

Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động

Lượt xem:

https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/chuyen-doi-so-giao-duc-nghe-nghiep-la-gop-phan-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-va-nang-suat-l-450719 [...]
Tài liệu ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Tài liệu ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Lượt xem:

https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html [...]